Støt Mørkhøj Kirkes menighedspleje, så vi fortsat kan:

  • Yde julehjælp sammen med Gladsaxe kommune, samt i særlige situationer fra kirken selv.
  • Hjælpe medmennesker i sognet ved pludselig opstået uforudsete og akutte situationer.
  • Støtte børne/ungdomsgudstjenester i Mørkhøj Kirke
  • afholde caféaften (3. onsdag i måneden, se program på hjemmesiden)

 

Hvordan støtter man Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

Hvis man ønsker at donere penge til Mørkhøj Kirkes menighedspleje, skal man kontakte De Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66 og specifikt give besked om en donation til Mørkhøj Kirkes menighedspleje. Pengegaver til menighedsplejer er fradragsberettigede i.h.t Ligningslovens § 8a.
Læs evt. mere på menighedsplejens hjemmeside.

Mørkhøj Kirkes menighedspleje kan også støttes ved at lægge penge i indsamlingsbøssen i våbenhuset i Mørkhøj Kirke.

 

Hvordan søger man støtte hos Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

Ansøgning sendes til kirkens præster.

 

Hvad er Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

Mørkhøj sogns menighedspleje er en selvstændig institution (juridisk person) indenfor det folkelige menighedsarbejde, der udføres fra Mørkhøj Kirke.

Menighedsplejen er medlem af De samvirkende Menighedsplejer.

Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensynstagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Menighedsplejens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer, valgt af Mørkhøj sogns menighedsråd. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer udpeges blandt menighedsrådets medlemmer. De øvrige udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af folkekirken og have et tilhørsforhold til sognekirken. Hvis et bestyrelsesmedlem får langvarigt forfald eller udtræder af bestyrelsen, vælger menighedsrådet et nyt medlem for resten af funktionsperioden.

Udenfor valg kan kirkens faste præster være medlem af bestyrelsen.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig ved begyndelsen af hver valgperiode og vælger formand, næstformand og kasserer. Formand og næstformand kan ikke samtidig bestride hvervet som kasserer.

Der føres protokol over alle beslutninger, som bekræftes ved de tilstedeværende medlemmers underskrift.
En gang årligt aflægger bestyrelsen beretning over for menighedsrådet, samt forelægger menighedsrådet det reviderede regnskab.
Over menighedsplejens indtægter og udgifter samt formue føres et regnskab, som revideres af en revisor, der vælges af Mørkhøj sogns menighedsråd.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst to gange om året, og når mindst to medlemmer forlanger det.
Et valgt bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis vedkommende modarbejder eller viser åbenbar ligegyldighed overfor menighedsplejens formål. Afgørelsen herom træffes af menighedsrådet.

Menighedsplejens nuværende bestyrelse
Irene Darket (formand)
Hanne Hansen (næstformand)
Karin Furslev (kasserer)
Henrik V. Pedersen
Kirsten Merkel
Trude-Maria Petersen
Lene Binderup Hansen (sekretær) 
Ib Ehlers Jørgensen
Katrine Blinkenberg